Vijeće

Općinsko vijeće donosi:

1. Statut Općine
2. Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
3. odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
4. donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna te razmatra izvješće o izvršavanju proračuna,
5. donosi odluku o privremenom financiranju,
6. utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba,
7. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnine i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1 000 000 kuna,
8. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
9. osniva i bira predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
10. imenuje i razrješava osobe ako je to određeno zakonom, drugim propisom i ovim Statutom,
11. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnog odjela,
12. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom
13.odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
14. odlučuje o davanju koncesija,
15. odlučuje o stjecanju, prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, ovim Statutom odnosno odlukom Općinskog vijeća nije drugačije riješeno,
16. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
17. donosi odluku o raspisivanju referenduma
18. nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine
19. utvrđuje područja mjesnih odbora
20.odlučuje o proglašenju počasnog građanina Općine
21. donosi odluku o općinskim porezima, prirezima naknadama i pristojbama
22. donosi pojedinačne akte i dr. akte u skladu sa Zakonom i ovim Statutom
23. odluku o promjeni granica Općine
23. obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.