Načelnik

IRENA MIKIĆ BREZINA dipl.oec. (Snaga Slavonije i Baranje)

irena.mikic@opcina-trnava.hr

Rođena 5. veljače 1975. godine u Osijeku. Osnovnu školu pohađala i završila u Trnavi s odličnim uspjehom. Srednju ekonomsku školu pohađala i završila također s odličnim uspjehom u Đakovu. 8. srpnja 1999. godine diplomirala s odličnim uspjehom na Ekonomskom fakultetu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i stekla zvanje diplomirani ekonomista financijskog smjera.

Nakon završenog fakulteta više od godine dana nije nigdje radila, te je napokon počela raditi i to na zamjenama u osnovnim školama kao tajnik i račnovođa, u OŠ Josipa Jurja Strossmayera u Trnavi, OŠ S. S Kranjčevića u Levanjskoj Varoši i OŠ Višnjevac u Višnjevcu. 2003. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku položila je ispite iz programa Pedagoško-psihološke izobrazbe čime je stekla pravo predavanja ekonomskih stručnih predmeta u srednjim školama. Nakon ponovno kraćeg prekida, zapošljava se u veleprodaji jednog trgovačkog centra u Đakovu, gdje radi do 2006. godine. Od veljače 2006. godine radi u Općini Trnava na mjestu Pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela.

Na izborima 2005. godine ulazi u Općinsko vijeće Općine Trnava kao jedina žena u tom sazivu i to sa Nezavisnom listom nositelja dr. Perice Kovačića.

Na neposrednim izborima 2009. godine u prvom krugu, uz još 3 kandidata, biva izabrana za općinsku načelnicu Općine Trnava. Prva je načelnica Općine u povijesti Đakovšitne. 2013. godine biva ponovno birana za načelnicu općine između 3 kandidata te u 2. krugu osvaja pobjedu sa 67% glasova ispred stranke HDSSB-a

DJELOKRUG RADA I NADLEŽNOSTI

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti.

Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine.

Općinski načelnik može dužnost obavljati profesionalno.

Mandat Općinskog načelnika izabranog na redovitim i prijevremenim izborima traje do  dana proglašenja službenih rezultata izbora novog Općinskog načelnika.

Općinski načelnik:

– daje punomoći za zastupanje Općine u pojedinim stvarima,
–  priprema prijedloge općih akata,
– daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
–  izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Vijeća,
–  usmjerava djelovanje upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog  djelokruga te nadzire njegov rad,
–  upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
–  odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju  pokretnina i nekretnina, a  najviše do 1.000.000 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u  proračunu i provedeno sukladno zakonskim propisima,
–  donosi Pravilnik o unutarnjem redu upravnog odjela,
–  imenuje i razrješava pročelnika,
–  utvrđuje plan prijma u službu u upravni odjel,
–  upravlja i raspolaže prihodima i rashodima Općine,
–  upravlja raspoloživim novčanim  sredstvima na računu proračuna Općine
– obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
– raspisuje izbore za članove vijeća mjesnog odbora,
– utvrđuje prijedlog proračuna,
– imenuje članove uredništva Službenog glasnika,
– obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, drugim propisom, ovim Statutom ili drugim općim aktom.

Općinski načelnik može osnovati stalna i povremena radna i savjetodavna  tijela.
Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost  i zakonitost akata upravnog odjela.
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj – prosinac prethodne godine i do 15. rujna  za razdoblje siječanj – lipanj tekuće godine.
Općinsko vijeće može, osim izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Općinsko vijeće ne može zahtjevati od Općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od prije podnesenog izvješća o istom pitanju.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti da Vijeće u roku petnaest dana otkloni uočene nedostatke.
Ako Vijeće to ne učini Općinski načelnik je dužan u roku osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor zakonitosti rada tijela Općine.
Općinski načelnik ima zamjenika.
Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku.
Zamjenik na temelju pisanog ovlaštenja Općinskog načelnika obavlja poslove iz njegova djelokruga.
Općinskom načelniku  ne prestaje odgovornost za obavljanje poslova iz njegova djelokruga koje je povjerio zamjeniku.
Zamjenik Općinskog načelnika dužnost može obavljati profesionalno.