Jedinstveni upravni odjel

Upravni odjel u okviru prava  i dužnosti Općine:

–  izvršava zakone i druge propise, odluke i druge opće akte Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
–  prati stanje u upravnim područjima i rješava u upravnim stvarima.
–  provodi nadzor, poduzima mjere na koje je zakonom ili drugim propisom ovlašten, priprema odluke i druge opće akte te obavlja i druge poslove.

Upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik. Upravni odjel samostalan je u okviru svoga djelokruga, a za zakonito i pravodobno obavljanje  poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Općinskom načelniku. Sredstva za rad upravnog odjela, osiguravaju se u Proračunu Općine, Državnom proračunu i drugim prihodima u skladu sa zakonom.

Djelatnici

Hrvoje Lukačević
REFERENT ZA POSLOVE SAMOUPRAVE

hrvoje@opcina-trnava.hr