Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom

Studija o utjecaju na okoliš rekonstrukcije i dogradnje postojeće farme za uzgoj svinja i izgradnju bioplinskog postrojenja – Farma Trnava – NETEHNIČKI SAŽETAK 

Studija o utjecaju na okoliš rekonstrukcije postojeće farme za intenzivan uzgoj svinja te izgradnje bioplinskog postrojenja s pratećim sadržajima – Farma Trnava

Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada