• header7
  • header10
  • header6
  • header9
  • header8
  • header2
  • header3
  • header5
  • header4
22
Sep 15

Izvješće o javnoj raspravi

             REPUBLIKA  HRVATSKA

OSJEČKO - BARANJSKA  ŽUPANIJA

              OPĆINA  TRNAVA

  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:350-01/15-01/5

URBROJ:2121/09-15-1

Trnava, 21.09.2015.

Općina Trnava, Jedinstveni upravni odjel, kao Nositelj izrade,  temeljem članka 96. Stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“, broj 153/13) i temeljem Zaključka o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trnava za javnu raspravu, donesenog po načelnici Općine Trnava dana 21. srpnja 2015. godine, objavljuje

PONOVNU J A V N U  R A S P R A V U

O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TRNAVA

 

I.

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornom plana uređenja Općine Trnava održat će se u vremenu od 01. 10.2015. do 08.10.2015. godine.

II.

U razdoblju navedenom u točki  I. ove Objave, Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trnava bit će izložen na javni uvid u prostoru zgrade Općine Trnava, I. Meštrovića 2, Trnava, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati.

III.

Ponovno javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trnava održat će se u PONEDJELJAK  05. 10. 2015. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Općine Trnava, I. Meštrovića 2, Trnava.

IV

Posebna pisana obavijest o ponovnoj javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima.

V.

Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trnava bit će objavljena, najmanje osam dana prije početka iste, u dnevnom tisku i na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, te na mrežnoj stranici općine Trnava na kojoj će se nalaziti i Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trnava.

VI.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trnava mogu se izjaviti usmeno na zapisnik u tijeku javnog izlaganja, pisano dati u Knjigu primjedbi na mjestu i u vrijeme ponovnog javnog uvida iz točke II. ove Objave, dostaviti u pisanom obliku osobno urudžbeni zapisnik Općine Trnava ili uputiti putem pošte zaključno sa 30.09.2015. godine na adresu : Općina Trnava, Jedinstveni upravni odjel,  I. Meštrovića 2, 31411 Trnava

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

v.d. PROČELNIK

Hrvoje Lukačević

Prijedloga za  II. Izmjenu prostornog plana možete naći na slijedećem linku:

http://www.opcina-trnava.hr/index.php/dokumenti/category/27-ii-izmjena-prostornog-plana

 

20
Aug 15

Izvješće o javnoj raspravi

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

           OPĆINA   T R N A V A

  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:350-01/15-01/3

URBROJ:2121/09-15-1:

Trnava, 17. kolovoza 2015. godine

Na temelju članka 102. i 103. Zakona o prostomom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel Općine Trnava i voditelj izrade II. izmjena i dopuna PPUO Trnava sačinili su

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE  TRNAVA

            Općinsko vijeće donijelo je na 12. sjednici održanoj 21.7.2015. godine Odluku o izradi II. izmjena i dopuna PPUO Trnava (klasa: 350-01/15-01/1,  urbroj: 2121/09-15-1) - objava: "Službeni glasnik" Općine Trnava broj 03/15.

            Jedinstveni  upravni odjel Općine Trnava je obavijestio javnost o početku izrade II. izmjena i dopuna PPUO Trnava:

-      obavijest   o  izradi  II.   izmjena   i    dopuna   PPUO   Trnava   na  web   stranici   Općine   Trnava (www.opcina -trnava.hr) - 22.7.2015. godine;

-      obavijest o izradi II. izmjena i dopuna PPUO Trnava na web stranici Ministarstva graditeljstva  i prostomog  uređenja (www.mgipu.hr) - 23.7.2015. godine.

Jedinstveni  upravni odjel Općine Trnava dostavio je dopise s traženjem za dostavu podataka prema članku 90. Zakona o prostomom uređenju (klasa: 030-01/15-01/75, urbroj: 2121/09-15-1) od 22.7.2015. godine i Odluku o izradi II. Izmjena  i  dopuna  PPUO  Trnava,  s  pozivom  za dostavu  zahtjeva (podaci,  planske  smjemice  i  propisani dokumenti) javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima:

-      MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB;

-      Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO - BARANJSKE ŽUPANIJE, Ribarska 1/II, 31000 OSIJEK; 

-      HRVATSKE VODE, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Biđ-Bosut" sa sjedištem u Vinkovcima, J. Kozarca 28, 32100 VINKOVCI.

            Podatke, planske smjemice i dokumente  iz područja svog djelokruga za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna PPUO Trnava u propisanom roku dostavili su:

-      Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije (klasa: 350-02/15-01/11, urbroj: 2158/85-15-2 od 29.7.2015.).

Stručni tim CPA izradio je elaborat Nacrt prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Trnava i dostavio ga općinskoj načelnici. Općinska načelnica je 24.7.2015. donijela Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Trnava za javnu raspravu (klasa: 350-01/15-01/2, urbroj: 2121/09-15-1) i njegovom upućivanju na javnu raspravu .

Objava javne rasprave o Prijedlogu II. izmjena i dopuna PPUO Trnava objavljena je:

-      u dnevnom tisku - "Glas Slavonije" (28.7.2015.);

-      na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (www.mgipu.hr) 28.7.2015.;

-      na web stranici Općine Trnava (www.opcina-trnava.hr) - 28.7.2015.

Na temelju članaka 94., 95., 96. 97., 98. 99. i 100. Zakona o prostornom uređenju javna rasprava Prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Trnava je trajala od 4.8. do 11.8.2015. godine, a za vrijeme njenog trajanja održano je 6.8.2015. godine u 13 sati javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Trnava u Općini Trnava, Ivana Meštrovića 2, 31411 Trnava .

Jedinstveni upravni odjel Opcine Trnava dostavio je posebne obavijesti o javnoj raspravi javnopravnim tijelima  određenim  posebnim  propisima  koja su dala ili trebala dati  zahtjeve  za izradu  prostornog  plana, sukladno članku 97. Zakona o prostornom uređenju.

Na javnom izlaganju Prijedloga II.  izmjena i dopuna  PPUO  Trnava, osim stručnog izrađivača plana i predstavnika Općine Trnava, nije bilo drugih prisutnih, a što je i navedeno u zapisniku.

            U propisanom roku zaprimljena je samo jedna (1) primjedba na Prijedlog II. izmjena i dopuna PPUO  Trnava. Primjedba je prihvaćena.

Stručni  izradivač Prijedloga  II. izmjena i dopuna PPUO Trnava u suradnji s Jedinstvenim  upravnim odjelom pripremio je Izvješće o javnoj raspravi te ga je dostavio općinskoj načelnici radi donošenja Zaključka o utvrđivanju Konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Trnava.

Odgovorna osoba za provođenje

javne rasprave:

v.d. Pročelnika

Jedinstvenog upravnog odjela

Općine Trnava:

Hrvoje Lukačević

22
Jul 15

Izmjena prostornog plana

Općina Trnava pokrenula je Izmjene prostornog plana uređenja. Odluku o izradi II. izmjena prostornog plana uređenja Općine Trnava možete pogledati u Službenom glasniku Općine Trnava broj 3/15.

http://www.opcina-trnava.hr/index.php/dokumenti/category/26-sluzbeni-glasnici-2015

28
Jul 15

Objava Javnog uvida u izmjene prostornog plana

Općina Trnava, Jedinstveni upravni odjel, kao Nositelj izrade,  temeljem članka 96. Stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“, broj 153/13) i temeljem Zaključka o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trnava za javnu raspravu, donesenog po načelnici Općine Trnava dana 23. srpnja 2015. godine, objavljuje

J A V N U  R A S P R A V U

O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TRNAVA

I.

Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornom plana uređenja Općine Trnava održat će se u vremenu od 04. 08.2015. do 11.08.2015. godine.

II.

U razdoblju navedenom u točki I. ove Objave, Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trnava bit će izložen na javni uvid u prostoru zgrade Općine Trnava, I. Meštrovića 2, Trnava, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati.

III.

Javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trnava održat će se u ČETVRTAK  06. 08. 2015. Godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Općine Trnava, I. Meštrovića 2, Trnava.

IV

Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima.

V.

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trnava bit će objavljena, najmanje osam dana prije početka iste, u dnevnom tisku i na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, te na mrežnoj stranici općine Trnava na kojoj će se nalaziti i Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trnava.

VI.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trnava mogu se izjaviti usmeno na zapisnik u tijeku javnog izlaganja, pisano dati u Knjigu primjedbi na mjestu i u vrijeme javnog uvida iz točke II. ove Objave, dostaviti u pisanom obliku osobno urudžbeni zapisnik Općine Trnava ili uputiti putem pošte zaključno sa 11.08.2015. godine na adresu : Općina Trnava, Jedinstveni upravni odjel,  I. Meštrovića 2, 31411 Trnava

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

v.d. PROČELNIK

                                                                                                                                                                                                                                                    Hrvoje Lukačević

Prijedloga za  II. Izmjenu prostornog plana možete naći na slijedećem linku:

http://www.opcina-trnava.hr/index.php/dokumenti/category/27-ii-izmjena-prostornog-plana

20
Mar 15

Povrat sredstava iz IPARD programa

Nakon provedenih nadzora od strane APRRR-a za izvršene IPARD programe i pozitivnog Rješenja od strane Agencija, odnosno da su izvršeni radovi napravljeni sukladno projektnoj dokumentaciji, dana 19. ožujka 2015. godine APRRR izvršio je povrat sredstva uloženih u IPARD program u iznosu od 1.218.330,10. Nakon dvije godine od početka i prijave na natječaj ovo je nagrada za naporan rad i trud, a isto tako i ohrabrenje da Općina Trnava nastavi istim putem sa radom na stvaranju boljih uvjeta za život na području naše općine na dobrobit svih građana. 

Subcategories

Zadnje vijesti