• header7
  • header10
  • header6
  • header9
  • header8
  • header2
  • header3
  • header5
  • header4
23
Mar 16

Obavijest o prodaji

Obavijest o prodaji zemljišta

13
Jan 16

Obavijest o početku igraonice

OBAVIJEST IGRAONICA

14
Oct 15

Obavijest o podnesenom zahtjevu

KLASA: 320-02/15-05/182

URBROJ: 370-05-15-8

Zagreb, 01. 10. 2015.

Na temelju odredbe članka 50. Stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( „Narodne novine“, broj 39/2013) i članka 38. Stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( „Narodne novine“, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje

O B A V I J E S T

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Trnava.

Na temelju članka 50. Stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina u Kontinentalnoj regiji Republike Hrvatske nije veća od 1,0 ha, koje je označeno kao:

k.č.br.882 u k.o. Lapovci, oranica

površine 1244 m² (0,1244 ha), tržišna cijena iznosi 4.9021,36 kn.

Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i u propisanom roku dostave dokaze Agenciji.

Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove Obavijesti na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište. (www.zemljiste.mps.hr)

Zahtjev se dostavlja na adresu : Agencija za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom:  „Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Trnava – za k.č.br. 882 u k.o. Lapovci“.

Ako je više osoba podnijelo valjani zahtjev s pripadajućom dokumentacijom za prodaju navedenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države izravnom pogodbom do objave obavijesti, odnosno u roku od 15 dana od objave obavijesti, kupac se utvrđuje javnim nadmetanjem, sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u zakup i zakup za ribnjake („ Narodne novine“, broj 120/2013).

Odluku o prodaji izravnom pogodbom donosi Agencija. Na osnovi odluke ravnateljica Agencije u ime Republike Hrvatske i kupac sklapaju ugovor o prodaji u pisanom obliku. Agencija će o Odluci pisano obavijestiti podnositelja zahtjeva.

                                                                                                                                                                                   AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

23
Nov 15

Obavijest o početku predškole

Obavijest-predškola

14
Oct 15

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi

                      

REPUBLIKAHRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKAZUPANIJA

OPCINA TRNAVA

Jedinstveniupravniodjel

KLASA:350-01/15-01/7

URBROJ:2121/09-15-1

Trnava,     9.10.2015.

Na temelju članka 102. i 103. Zakona o prostomom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel Općine Trnava i voditelj izrade II. izmjena i dopuna PPUO Trnava sačinili su

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI

O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE  TRNAVA

                Općinsko vijeće donijelo je na 12. sjednici održanoj 21.7.2015. godine Odluku o izradi II. izmjena i dopuna PPUO Trnava (klasa: 350-01/15-01/1,  urbroj: 2121/09-15-1) - objava: "Službeni glasnik" Općine Trnava broj 03/15.

Na temelju članaka 94., 95., 96. 97., 98. 99. i 100. Zakona o prostornom uređenju javna rasprava Prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Trnava je trajala od 4.8. do 11.8.2015. godine, a za vrijeme njenog trajanja održano je 6.8.2015. godine u 13 sati javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Trnava u Općini Trnava, Ivana Meštrovića 2, 31411 Trnava .

                Sukladno mišljenju Javne ustanove ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO - BARANJSKE ŽUPANIJE (klasa: 350-02/15-01/11, urbroj: 2158/85-15-6) od 17.2015. godine, Prijedlog II. izmjena i dopuna PPUO Trnava upućen je na ponovnu javnu raspravu.

                Općinska načelnica donijela je 21.9.2015. godine Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna PPUO Trnava i upućivanju na ponovnu javnu raspravu (klasa: 350-01/15-01/5, urbroj: 2121/09-15-1).

Objava ponovne javne rasprave o Prijedlogu II. izmjena i dopuna PPUO Trnava objavljena je:

-        u dnevnom tisku - "Glas Slavonije" (23.9.2015.);

-        na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (www.mgipu.hr) 23.9.2015.;

-        na web stranici Općine Trnava (www.opcina-trnava.hr) - 23.9.2015.

Na temelju članaka 94., 95., 96. 97., 98. 99. i 100. Zakona o prostornom uređenju, ponovna javna rasprava Prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Trnava je trajala od 1.8. do 8.10.2015. godine, a za vrijeme njenog trajanja održano je 5.10.2015. godine u 13 sati ponovno javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Trnava u Općini Trnava, Ivana Meštrovića 2, 31411 Trnava.

Jedinstveni upravni odjel Opcine Trnava dostavio je posebne obavijesti o ponovnoj javnoj raspravi javnopravnim tijelima  određenim  posebnim  propisima  koja su dala ili trebala dati  zahtjeve  za izradu  prostornog  plana, sukladno članku 97. Zakona o prostornom uređenju.

Na ponovnom javnom izlaganju Prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Trnava, uz stručnog izrađivača plana i predstavnika Općine Trnava, bio je prisutan i predstavnik Hrvatskih voda, a što je i navedeno u zapisniku.

                U propisanom roku za ponovnu javnu raspravu nije zaprimljena niti jedna primjedba na Prijedlog II. izmjena i dopuna PPUO  Trnava.

Stručni  izradivač Prijedloga  II. izmjena i dopuna PPUO Trnava u suradnji s Jedinstvenim  upravnim odjelom pripremio je Izvješće o javnoj raspravi te ga je dostavio općinskoj načelnici radi donošenja Zaključka o utvrđivanju Konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Trnava.

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

Općine Trnava:

                                                                                                                                                                                   Hrvoje Lukačević

Subcategories

Zadnje vijesti