• header7
  • header10
  • header6
  • header9
  • header8
  • header2
  • header3
  • header5
  • header4
20
Aug 15

Izvješće o javnoj raspravi

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

           OPĆINA   T R N A V A

  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:350-01/15-01/3

URBROJ:2121/09-15-1:

Trnava, 17. kolovoza 2015. godine

Na temelju članka 102. i 103. Zakona o prostomom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel Općine Trnava i voditelj izrade II. izmjena i dopuna PPUO Trnava sačinili su

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE  TRNAVA

            Općinsko vijeće donijelo je na 12. sjednici održanoj 21.7.2015. godine Odluku o izradi II. izmjena i dopuna PPUO Trnava (klasa: 350-01/15-01/1,  urbroj: 2121/09-15-1) - objava: "Službeni glasnik" Općine Trnava broj 03/15.

            Jedinstveni  upravni odjel Općine Trnava je obavijestio javnost o početku izrade II. izmjena i dopuna PPUO Trnava:

-      obavijest   o  izradi  II.   izmjena   i    dopuna   PPUO   Trnava   na  web   stranici   Općine   Trnava (www.opcina -trnava.hr) - 22.7.2015. godine;

-      obavijest o izradi II. izmjena i dopuna PPUO Trnava na web stranici Ministarstva graditeljstva  i prostomog  uređenja (www.mgipu.hr) - 23.7.2015. godine.

Jedinstveni  upravni odjel Općine Trnava dostavio je dopise s traženjem za dostavu podataka prema članku 90. Zakona o prostomom uređenju (klasa: 030-01/15-01/75, urbroj: 2121/09-15-1) od 22.7.2015. godine i Odluku o izradi II. Izmjena  i  dopuna  PPUO  Trnava,  s  pozivom  za dostavu  zahtjeva (podaci,  planske  smjemice  i  propisani dokumenti) javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima:

-      MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB;

-      Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO - BARANJSKE ŽUPANIJE, Ribarska 1/II, 31000 OSIJEK; 

-      HRVATSKE VODE, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Biđ-Bosut" sa sjedištem u Vinkovcima, J. Kozarca 28, 32100 VINKOVCI.

            Podatke, planske smjemice i dokumente  iz područja svog djelokruga za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna PPUO Trnava u propisanom roku dostavili su:

-      Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije (klasa: 350-02/15-01/11, urbroj: 2158/85-15-2 od 29.7.2015.).

Stručni tim CPA izradio je elaborat Nacrt prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Trnava i dostavio ga općinskoj načelnici. Općinska načelnica je 24.7.2015. donijela Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Trnava za javnu raspravu (klasa: 350-01/15-01/2, urbroj: 2121/09-15-1) i njegovom upućivanju na javnu raspravu .

Objava javne rasprave o Prijedlogu II. izmjena i dopuna PPUO Trnava objavljena je:

-      u dnevnom tisku - "Glas Slavonije" (28.7.2015.);

-      na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (www.mgipu.hr) 28.7.2015.;

-      na web stranici Općine Trnava (www.opcina-trnava.hr) - 28.7.2015.

Na temelju članaka 94., 95., 96. 97., 98. 99. i 100. Zakona o prostornom uređenju javna rasprava Prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Trnava je trajala od 4.8. do 11.8.2015. godine, a za vrijeme njenog trajanja održano je 6.8.2015. godine u 13 sati javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Trnava u Općini Trnava, Ivana Meštrovića 2, 31411 Trnava .

Jedinstveni upravni odjel Opcine Trnava dostavio je posebne obavijesti o javnoj raspravi javnopravnim tijelima  određenim  posebnim  propisima  koja su dala ili trebala dati  zahtjeve  za izradu  prostornog  plana, sukladno članku 97. Zakona o prostornom uređenju.

Na javnom izlaganju Prijedloga II.  izmjena i dopuna  PPUO  Trnava, osim stručnog izrađivača plana i predstavnika Općine Trnava, nije bilo drugih prisutnih, a što je i navedeno u zapisniku.

            U propisanom roku zaprimljena je samo jedna (1) primjedba na Prijedlog II. izmjena i dopuna PPUO  Trnava. Primjedba je prihvaćena.

Stručni  izradivač Prijedloga  II. izmjena i dopuna PPUO Trnava u suradnji s Jedinstvenim  upravnim odjelom pripremio je Izvješće o javnoj raspravi te ga je dostavio općinskoj načelnici radi donošenja Zaključka o utvrđivanju Konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Trnava.

Odgovorna osoba za provođenje

javne rasprave:

v.d. Pročelnika

Jedinstvenog upravnog odjela

Općine Trnava:

Hrvoje Lukačević

28
Jul 15

Objava Javnog uvida u izmjene prostornog plana

Općina Trnava, Jedinstveni upravni odjel, kao Nositelj izrade,  temeljem članka 96. Stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“, broj 153/13) i temeljem Zaključka o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trnava za javnu raspravu, donesenog po načelnici Općine Trnava dana 23. srpnja 2015. godine, objavljuje

J A V N U  R A S P R A V U

O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TRNAVA

I.

Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornom plana uređenja Općine Trnava održat će se u vremenu od 04. 08.2015. do 11.08.2015. godine.

II.

U razdoblju navedenom u točki I. ove Objave, Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trnava bit će izložen na javni uvid u prostoru zgrade Općine Trnava, I. Meštrovića 2, Trnava, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati.

III.

Javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trnava održat će se u ČETVRTAK  06. 08. 2015. Godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Općine Trnava, I. Meštrovića 2, Trnava.

IV

Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima.

V.

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trnava bit će objavljena, najmanje osam dana prije početka iste, u dnevnom tisku i na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, te na mrežnoj stranici općine Trnava na kojoj će se nalaziti i Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trnava.

VI.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trnava mogu se izjaviti usmeno na zapisnik u tijeku javnog izlaganja, pisano dati u Knjigu primjedbi na mjestu i u vrijeme javnog uvida iz točke II. ove Objave, dostaviti u pisanom obliku osobno urudžbeni zapisnik Općine Trnava ili uputiti putem pošte zaključno sa 11.08.2015. godine na adresu : Općina Trnava, Jedinstveni upravni odjel,  I. Meštrovića 2, 31411 Trnava

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

v.d. PROČELNIK

                                                                                                                                                                                                                                                    Hrvoje Lukačević

Prijedloga za  II. Izmjenu prostornog plana možete naći na slijedećem linku:

http://www.opcina-trnava.hr/index.php/dokumenti/category/27-ii-izmjena-prostornog-plana

20
Mar 15

Povrat sredstava iz IPARD programa

Nakon provedenih nadzora od strane APRRR-a za izvršene IPARD programe i pozitivnog Rješenja od strane Agencija, odnosno da su izvršeni radovi napravljeni sukladno projektnoj dokumentaciji, dana 19. ožujka 2015. godine APRRR izvršio je povrat sredstva uloženih u IPARD program u iznosu od 1.218.330,10. Nakon dvije godine od početka i prijave na natječaj ovo je nagrada za naporan rad i trud, a isto tako i ohrabrenje da Općina Trnava nastavi istim putem sa radom na stvaranju boljih uvjeta za život na području naše općine na dobrobit svih građana. 

22
Jul 15

Izmjena prostornog plana

Općina Trnava pokrenula je Izmjene prostornog plana uređenja. Odluku o izradi II. izmjena prostornog plana uređenja Općine Trnava možete pogledati u Službenom glasniku Općine Trnava broj 3/15.

http://www.opcina-trnava.hr/index.php/dokumenti/category/26-sluzbeni-glasnici-2015

03
Feb 15

Postavljeno dječje igralište

Općina Trnava u suradnji sa Osječko-baranjskom županijom, koja je i financirala cijeli projekt, postavila je dječje igralište u naselju Lapovci. Lapovci kao drugo po veličini naselje u općini već neko vrijeme očekuje realizaciju ovog projekta na radost svojih mališana.  Do sada je postavljeno dječje igralište u Kondriću i u dvorištu predškole u Trnavi a u 2015. godini postavit će se u naselju Dragotin.

Subcategories

Zadnje vijesti