• header7
  • header10
  • header6
  • header9
  • header8
  • header2
  • header3
  • header5
  • header4

Sjednice vijeća

Predsjednik Općinskog vijeća sazvao je 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Trnava, za 14. srpnja 2009. godine (UTORAK) sa početkom u 21,00 sat u prostorijama Općinskog vijeća Općine Trnava.Za sjednicu je predložen slijedeći:

D N E V N I   R E D

         4.   DONOŠENJE R J E Š E N J E O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA

               ODBORA ZA STATUTARNO PRAVNA PITANJA

         5.   DONOŠENJE R J E Š E N J E O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA

             ODBORA ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO

         6.   DONOŠENJE R J E Š E N J E O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA

             ODBORA ZA PREDSTAVKE, PRITUŽBE I PRIJEDLOGE GRAĐANA

         7. DONOŠENJE R J E Š E N J E O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROCJENU

             ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

  8.DONOŠENJE R J E Š E N J E O IMENOVANJU KOMISIJE ZA DODJELU

     ODOBRENJA ZA UPORABU GRBA I ZASTAVE OPĆINE TRNAVA

         9. DONOŠENJE R J E Š E N J E O IMENOVANJU KOMISIJE ZA DODJELU

            NAGRADA I PRIZNANJA

             ODREĐIVANJE IMENA ULICA I TRGOVA

       11. DONOŠENJE R J E Š E N J E O IMENOVANJU ČLANOVA

            KOMISIJE ZA POPIS BIRAČA

       12. DONOŠENJE R J E Š E N J E O IMENOVANJU POVJERENSTVA

            ZA RASPOLAGANJE OPĆINSKOM IMOVINOM

13. AKTUALNI SAT