• header7
 • header10
 • header6
 • header9
 • header8
 • header2
 • header3
 • header5
 • header4

Sjednice vijeća

Predsjednik Općinskog vijeća sazvao je 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Trnava, za 25. srpnja 2017. godine (UTORAK) sa početkom u 20,30 sat u prostorijama Općinskog vijeća Općine Trnava.Za sjednicu je predložen slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE TRNAVA ZA 2017. GODINU
 2. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ODBORA ZA STATUTARNO PRAVNA PITANJA
 3. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ODBORA ZA PREDSTAVKE, PRITUŽBE I PRIJEDLOGE GRAĐANA
 4. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ODBORA ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO
 5. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
 6. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA
 7. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ODREĐIVANJE IMENA ULICA I TRGOVA
 8. DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI KONCESIJE ZA DIMNJAČARA

 9.     IZVIJEŠĆE NAČELNICE O RADU ZA RADZDOBLJE 01.01. 2017. DO 30.06. 2017. GODINE

10.       IZVIJEŠĆE O PROTEKLOJ BONAVITI

11.       AKTUALNI SAT

                                                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                            Darko Belir