• header7
  • header10
  • header6
  • header9
  • header8
  • header2
  • header3
  • header5
  • header4

Jedinstveni upravni odjel

Upravni odjel u okviru prava  i dužnosti Općine:

-  izvršava zakone i druge propise, odluke i druge opće akte Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,                                      
-  prati stanje u upravnim područjima i rješava u upravnim stvarima.
-  provodi nadzor, poduzima mjere na koje je zakonom ili drugim propisom ovlašten, priprema odluke i druge opće akte te obavlja i druge poslove.

Upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik. Upravni odjel samostalan je u okviru svoga djelokruga, a za zakonito i pravodobno obavljanje  poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Općinskom načelniku. Sredstva za rad upravnog odjela, osiguravaju se u Proračunu Općine, Državnom proračunu i drugim prihodima u skladu sa zakonom.