• header7
  • header10
  • header6
  • header9
  • header8
  • header2
  • header3
  • header5
  • header4
14
Oct 15

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi

                      

REPUBLIKAHRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKAZUPANIJA

OPCINA TRNAVA

Jedinstveniupravniodjel

KLASA:350-01/15-01/7

URBROJ:2121/09-15-1

Trnava,     9.10.2015.

Na temelju članka 102. i 103. Zakona o prostomom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel Općine Trnava i voditelj izrade II. izmjena i dopuna PPUO Trnava sačinili su

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI

O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE  TRNAVA

                Općinsko vijeće donijelo je na 12. sjednici održanoj 21.7.2015. godine Odluku o izradi II. izmjena i dopuna PPUO Trnava (klasa: 350-01/15-01/1,  urbroj: 2121/09-15-1) - objava: "Službeni glasnik" Općine Trnava broj 03/15.

Na temelju članaka 94., 95., 96. 97., 98. 99. i 100. Zakona o prostornom uređenju javna rasprava Prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Trnava je trajala od 4.8. do 11.8.2015. godine, a za vrijeme njenog trajanja održano je 6.8.2015. godine u 13 sati javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Trnava u Općini Trnava, Ivana Meštrovića 2, 31411 Trnava .

                Sukladno mišljenju Javne ustanove ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO - BARANJSKE ŽUPANIJE (klasa: 350-02/15-01/11, urbroj: 2158/85-15-6) od 17.2015. godine, Prijedlog II. izmjena i dopuna PPUO Trnava upućen je na ponovnu javnu raspravu.

                Općinska načelnica donijela je 21.9.2015. godine Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna PPUO Trnava i upućivanju na ponovnu javnu raspravu (klasa: 350-01/15-01/5, urbroj: 2121/09-15-1).

Objava ponovne javne rasprave o Prijedlogu II. izmjena i dopuna PPUO Trnava objavljena je:

-        u dnevnom tisku - "Glas Slavonije" (23.9.2015.);

-        na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (www.mgipu.hr) 23.9.2015.;

-        na web stranici Općine Trnava (www.opcina-trnava.hr) - 23.9.2015.

Na temelju članaka 94., 95., 96. 97., 98. 99. i 100. Zakona o prostornom uređenju, ponovna javna rasprava Prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Trnava je trajala od 1.8. do 8.10.2015. godine, a za vrijeme njenog trajanja održano je 5.10.2015. godine u 13 sati ponovno javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Trnava u Općini Trnava, Ivana Meštrovića 2, 31411 Trnava.

Jedinstveni upravni odjel Opcine Trnava dostavio je posebne obavijesti o ponovnoj javnoj raspravi javnopravnim tijelima  određenim  posebnim  propisima  koja su dala ili trebala dati  zahtjeve  za izradu  prostornog  plana, sukladno članku 97. Zakona o prostornom uređenju.

Na ponovnom javnom izlaganju Prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Trnava, uz stručnog izrađivača plana i predstavnika Općine Trnava, bio je prisutan i predstavnik Hrvatskih voda, a što je i navedeno u zapisniku.

                U propisanom roku za ponovnu javnu raspravu nije zaprimljena niti jedna primjedba na Prijedlog II. izmjena i dopuna PPUO  Trnava.

Stručni  izradivač Prijedloga  II. izmjena i dopuna PPUO Trnava u suradnji s Jedinstvenim  upravnim odjelom pripremio je Izvješće o javnoj raspravi te ga je dostavio općinskoj načelnici radi donošenja Zaključka o utvrđivanju Konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Trnava.

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

Općine Trnava:

                                                                                                                                                                                   Hrvoje Lukačević

Zadnje vijesti