• header7
  • header10
  • header6
  • header9
  • header8
  • header2
  • header3
  • header5
  • header4
20
Aug 15

Izvješće o javnoj raspravi

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

           OPĆINA   T R N A V A

  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:350-01/15-01/3

URBROJ:2121/09-15-1:

Trnava, 17. kolovoza 2015. godine

Na temelju članka 102. i 103. Zakona o prostomom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel Općine Trnava i voditelj izrade II. izmjena i dopuna PPUO Trnava sačinili su

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE  TRNAVA

            Općinsko vijeće donijelo je na 12. sjednici održanoj 21.7.2015. godine Odluku o izradi II. izmjena i dopuna PPUO Trnava (klasa: 350-01/15-01/1,  urbroj: 2121/09-15-1) - objava: "Službeni glasnik" Općine Trnava broj 03/15.

            Jedinstveni  upravni odjel Općine Trnava je obavijestio javnost o početku izrade II. izmjena i dopuna PPUO Trnava:

-      obavijest   o  izradi  II.   izmjena   i    dopuna   PPUO   Trnava   na  web   stranici   Općine   Trnava (www.opcina -trnava.hr) - 22.7.2015. godine;

-      obavijest o izradi II. izmjena i dopuna PPUO Trnava na web stranici Ministarstva graditeljstva  i prostomog  uređenja (www.mgipu.hr) - 23.7.2015. godine.

Jedinstveni  upravni odjel Općine Trnava dostavio je dopise s traženjem za dostavu podataka prema članku 90. Zakona o prostomom uređenju (klasa: 030-01/15-01/75, urbroj: 2121/09-15-1) od 22.7.2015. godine i Odluku o izradi II. Izmjena  i  dopuna  PPUO  Trnava,  s  pozivom  za dostavu  zahtjeva (podaci,  planske  smjemice  i  propisani dokumenti) javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima:

-      MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB;

-      Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO - BARANJSKE ŽUPANIJE, Ribarska 1/II, 31000 OSIJEK; 

-      HRVATSKE VODE, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Biđ-Bosut" sa sjedištem u Vinkovcima, J. Kozarca 28, 32100 VINKOVCI.

            Podatke, planske smjemice i dokumente  iz područja svog djelokruga za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna PPUO Trnava u propisanom roku dostavili su:

-      Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije (klasa: 350-02/15-01/11, urbroj: 2158/85-15-2 od 29.7.2015.).

Stručni tim CPA izradio je elaborat Nacrt prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Trnava i dostavio ga općinskoj načelnici. Općinska načelnica je 24.7.2015. donijela Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Trnava za javnu raspravu (klasa: 350-01/15-01/2, urbroj: 2121/09-15-1) i njegovom upućivanju na javnu raspravu .

Objava javne rasprave o Prijedlogu II. izmjena i dopuna PPUO Trnava objavljena je:

-      u dnevnom tisku - "Glas Slavonije" (28.7.2015.);

-      na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (www.mgipu.hr) 28.7.2015.;

-      na web stranici Općine Trnava (www.opcina-trnava.hr) - 28.7.2015.

Na temelju članaka 94., 95., 96. 97., 98. 99. i 100. Zakona o prostornom uređenju javna rasprava Prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Trnava je trajala od 4.8. do 11.8.2015. godine, a za vrijeme njenog trajanja održano je 6.8.2015. godine u 13 sati javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Trnava u Općini Trnava, Ivana Meštrovića 2, 31411 Trnava .

Jedinstveni upravni odjel Opcine Trnava dostavio je posebne obavijesti o javnoj raspravi javnopravnim tijelima  određenim  posebnim  propisima  koja su dala ili trebala dati  zahtjeve  za izradu  prostornog  plana, sukladno članku 97. Zakona o prostornom uređenju.

Na javnom izlaganju Prijedloga II.  izmjena i dopuna  PPUO  Trnava, osim stručnog izrađivača plana i predstavnika Općine Trnava, nije bilo drugih prisutnih, a što je i navedeno u zapisniku.

            U propisanom roku zaprimljena je samo jedna (1) primjedba na Prijedlog II. izmjena i dopuna PPUO  Trnava. Primjedba je prihvaćena.

Stručni  izradivač Prijedloga  II. izmjena i dopuna PPUO Trnava u suradnji s Jedinstvenim  upravnim odjelom pripremio je Izvješće o javnoj raspravi te ga je dostavio općinskoj načelnici radi donošenja Zaključka o utvrđivanju Konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Trnava.

Odgovorna osoba za provođenje

javne rasprave:

v.d. Pročelnika

Jedinstvenog upravnog odjela

Općine Trnava:

Hrvoje Lukačević

Zadnje vijesti